Privacyverklaring

Algemeen

In het kader van mijn dienstverlening namens Sharonwerkt verwerk ik persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe Sharon van Leest van Sharonwerkt met uw persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Sharon van Leest, Sharonwerkt. Gevestigd te Waterdorp 110, 6642 DB Beuningen, 06-10077359, info@sharonwerkt.nl, Kvk nummer76908828.

Het gebruik van persoonsgegevens door Sharonwerkt

Sharonwerkt verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon en whatsapp. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

Persoonsgegevens dienstverlening

Sharonwerkt verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens

• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

• Geboortedatum en –plaats

• Geslacht

• Gezondheidsgegevens

• Pasfoto

• Testgegevens

• Interessegebieden

• Opleidingsinformatie

• Werkervaring

• Werkgever

• Bankgegevens

• Uitgevoerde opdrachten

• Uitgebracht advies

• Klantregistratie

 

Sharonwerkt verwerkt deze gegevens voor diverse doeleinden:

• Het onderhouden van contact;

• Een goede en efficiënte dienstverlening;

• Beheer van het klantenbestand;

• Het bieden van coachtrajecten op maat;

• Het aanbieden van trainingen;

• Het verrichten van administratieve handelingen;

• Facturering;

• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

• Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst van dienstverlening met u. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij gebruiken alleen uw gegevens als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

De persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt voor gerechtvaardigde belangen:

• Het verbeteren van de dienstverlening

• Bescherming van de financiële belangen van Sharon van Leest, Sharonwerkt

• Beveiliging en beheer van gegevens

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Sharonwerkt persoonsgegevens uitwisselen. Sharonwerkt kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals testbureaus of ingeschakelde dienstverleners. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Sharonwerkt aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Sharonwerkt zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen of goede doelen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Sharonwerkt zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Dit met een maximum van 2 jaar na afronding van de dienstverlening. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Sharonwerkt zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe worden uw gegevens beveiligd

Sharonwerkt vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Sharonwerkt passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Sharonwerkt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sharonwerkt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, geoptimaliseerd kan worden en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website bent u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sharonwerkt. Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Indien bovenstaand aan de orde is kunt u een verzoek sturen naar info@sharonwerkt.nl. Binnen uiterlijk 4 weken ontvangt u een reactie. Mochten we er samen niet uit komen dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is in december 2019 opgesteld en voor het laatst aangepast op 31 december 2019. Deze verklaring kan door Sharonwerkt worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring te raadplegen, als u op de hoogte wilt blijven van wijzigingen.

 

Sharon van Leest, Sharonwerkt, hanteert de gedragscode en klachtenregeling van de beroepsorganisatie voor loopbaanprofessionals Noloc http://www.noloc.nl. Dit zorgt ervoor dat u professioneel wordt bejegend en dat uw klacht door Noloc kan worden behandeld.

Maak een keuze